Produktowe

2018.01.04

Nowa oferta PKO TFI dostępna w placówkach PKO Banku Polskiego

  • 5 nowych subfunduszy: PKO Bursztynowy, PKO Szafirowy, PKO Rubinowy, PKO Szmaragdowy i PKO Diamentowy  już dostępne w placówkach PKO Banku Polskiego.
  • Oferta została dopasowana do  oczekiwań klientów w zakresie potencjału zysku, poziomu ryzyka i horyzontu inwestycyjnego.
  • W grudniu 2017 roku aktywa zarządzane przez PKO TFI i KBC TFI, należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, wyniosły łącznie blisko 30 mld zł.

Od 3 stycznia w placówkach PKO Banku Polskiego można kupić jednostki uczestnictwa nowego parasolowego funduszu otwartego PKO Portfele Inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami: PKO Bursztynowy, PKO Szafirowy, PKO Rubinowy, PKO Szmaragdowy i PKO Diamentowy. Każdy, niezależnie od tego jak wysokiego zysku oczekuje, znajdzie w tej ofercie coś dla siebie.

Nową ofertę otwiera PKO Bursztynowy- subfundusz o najniższym poziomie ryzyka spośród wszystkich pięciu  i rekomendowanym rocznym okresie inwestycji. Kolejne subfundusze to: PKO Szafirowy, PKO Rubinowy i PKO Szmaragdowy. Poziom potencjalnego zysku oraz ryzyka dla każdego z nich odpowiednio wzrasta, proporcjonalnie do większej ekspozycji na fundusze akcyjne i rynek akcji oraz inne papiery wartościowe o charakterze udziałowym. Ponadto wydłuża się rekomendowany okres inwestycji. Nową ofertę zamyka PKO Diamentowy dedykowany inwestorom o największych wymaganiach jeśli chodzi o oczekiwany zysk i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycji. Ekspozycja na fundusze akcyjne i instrumenty udziałowe stanowi w tym przypadku od 65 do 85 proc. wartości aktywów netto subfunduszu, przy 4-5 letnim zalecanym horyzoncie inwestycji.

Kliknij tutaj żeby pobrać grafikę w dużej rozdzielczości

- Nowa oferta PKO TFI wpisuje się w nowatorską strategię dystrybucji produktów inwestycyjnych PKO Banku Polskiego . Odchodzimy od skomplikowanych produktów i szerokich półek produktowych w stronę rozwiązań skutecznie zaspokających potrzeby klientów. Stawiamy na proste i intuicyjne rozwiązania, stworzyliśmy ofertę produktów nowej generacji lepiej odpowiadającą na wyzwania rynkowe i oczekiwania klientów. – mówi Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych PKO Banku Polskiego.

Oferta powstała z myślą o zapewnieniu klientom gotowych i wysoce zdywersyfikowanych rozwiązań inwestycyjnych, dzięki którym nie będą musieli samodzielnie budować portfeli, selekcjonować funduszy oraz różnych segmentów rynków finansowych. To zarządzający funduszem, bazując na swej wiedzy i doświadczeniu zdecydują, które obszary geograficzne są aktualnie najbardziej perspektywiczne, czy warto wybrać małe, średnie, czy raczej duże i dojrzałe spółki. Budując portfel wyselekcjonują fundusze inwestujące zgodnie z logiką ustaloną we wcześniejszym kroku. Subfundusze mogą na przykład przyjmować ekspozycję na  globalny rynek surowców i nieruchomości, dzięki czemu klienci z segmentu detalicznego zyskają dostęp do aktywów zarezerwowanych dotychczas dla zamożnych inwestorów.

PKO Bursztynowy i pozostałe nowe subfundusze zarządzane przez PKO TFI mają korzystny system naliczania opłat. Opłata za zarządzanie składa się z  opłaty stałej i zmiennej. Wysokość tej drugiej będzie uzależniona od wyniku inwestycyjnego osiąganego przez zarządzających („opłata za sukces”) i  jest naliczana tylko wówczas, gdy rentowność funduszu w okresie rozliczeniowym i po naliczeniu opłaty stałej przekroczy wskaźnik referencyjny dla danego subfunduszu.

Nowa oferta umożliwia klientom wybór rozwiązań zgodnych z ich profilem inwestycyjnym,  uwzględniając  preferowany przez nich poziom  zysku, ryzyka i horyzont inwestycyjny. Tym samym odpowiada na wymogi nowych regulacji dyrektywy unijnej MiFID II. Doradcy w placówkach PKO Banku Polskiego służą pomocą w wypełnieniu ankiety, dzięki której klienci będą mogli poznać swój profil oraz udzielają wszystkich niezbędnych informacji związanych z charakterystyką produktów PKO TFI. Szczegółowe informacje o ofercie są również dostępne w internecie pod adresem: https://www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte/

W grudniu 2017 roku aktywa zarządzane przez PKO TFI i KBC TFI, należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, wyniosły łącznie blisko 30 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach ub. roku do PKO TFI wpłynęło ponad 4 mld zł nowych środków. Szczególnym zainteresowaniem klientów w minionym roku cieszyły się nowatorskie produkty PKO Banku Polskiego takie jak Autolokacja - w ramach której środki z atrakcyjnie oprocentowanej lokaty są w ciągu roku w cyklach miesięcznych automatycznie przenoszone do wybranego subfunduszu inwestycyjnego oraz Akcjomat – program inwestycyjny, w którym środki są inwestowane na początku w subfundusz PKO Skarbowy, a następnie w ciągu roku w cyklach miesięcznych systematycznie przekazywane do wybranego subfunduszu o wybranej charakterystyce inwestycyjnej. Z kolei  IKE i IKZE, oferowane przez PKO TFI, oceniane są przez analityków rynku jako produkty „na piątkę” i cieszą się rosnącym zainteresowaniem klientów. Są oferowane w ramach unikalnego na rynku Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) pozwalającego maksymalizować skumulowany efekt ulgi podatkowej przy wykorzystaniu wymienionych kont emerytalnych oraz zysk z inwestycji.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W III kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 902 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 290 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,2 proc.) oraz kredytów (17,7 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając ponad 8,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21,8 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już ponad 1,7  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 12,3 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.