Informacje o Banku

2018.04.03

Zarząd PKO Banku Polskiego rekomenduje wypłatę 687,5 mln zł dywidendy z zysku za 2017 rok

  • Zarząd PKO Banku Polskiego rekomenduje wypłatę 687,5 mln zł dywidendy z zysku za 2017 rok
  • Rekomendacja jest spójna z polityką dywidendową banku i zaleceniem KNF
  • Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2017 rok podejmie WZA

Zarząd PKO Banku Polskiego rekomenduje, by z zysku wypracowanego w 2017 roku wypłacić 687,5 mln zł dywidendy, czyli 0,55 zł brutto na akcję. Propozycja jest spójna z polityką dywidendową banku oraz indywidualnym zaleceniem regulatora, a jednocześnie pozwala na dalszy dynamiczny rozwój PKO Banku Polskiego przy zachowaniu bardzo bezpiecznych poziomów miar adekwatności kapitałowej. Po zaopiniowaniu propozycji Zarządu przez Radę Nadzorczą ostateczną decyzję w sprawie podziały zysku za 2017 rok, podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Propozycja Zarządu oznacza przeznaczenie na dywidendę 24,8 proc. zysku za 2017 r., co daje 0,55 zł brutto na akcję. Jest ona zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, która potwierdziła, że PKO Bank Polski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wysokości do 25 proc. zysku za ubiegły rok.

- Zdolność do wypłaty dywidendy jest celem zapisanym w strategii PKO Banku Polskiego. Dlatego realizując naszą misję wspieramy rozwój Polski i Polaków, a jednocześnie bardzo rygorystycznie trzymamy się zasady ostrożnego zarządzania PKO Bankiem Polskim i całą Grupa Kapitałową. Pozwala to na utrzymanie wszystkich wymogów regulacyjnych na bezpiecznym poziomie, a jednocześnie na intensywny wzrost skali działania naszej organizacji i umacnianie pozycji w kluczowych segmentach rynku finansowego. Tworzymy w ten sposób wartość dodaną dla akcjonariuszy, z  którymi chcemy się regularnie dzielić wypracowywanym zyskiem – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

W 2017 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 3,1 mld zł i był o 8 proc. wyższy niż przed rokiem. Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wzrosła w 2017 roku o ponad 11 mld zł do blisko 300 mld zł, co oznacza, że dystans do kolejnego pod względem wielkości banku w Polsce istotnie przekracza 100 mld zł.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,1 mld zł (najwięcej w polskim sektorze bankowym) a wartość aktywów sięgnęła niemal 300 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,3 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 2,1  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.